Ved Enter Kompetanse AS er det forbudt å diskriminere på grunn av:

 • Kjønn
 • Graviditet
 • Permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • Omsorgsoppgaver
 • Etnisitet (avstamning, hudfarge og språk)
 • Religion
 • Livssyn
 • Funksjonsnedsettelse
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet
 • Kjønnsuttrykk
 • Alder
 • Eller en kombinasjon av disse grunnlagene

Ledelsen ved Enter kompetanse AS har rutiner for å forebygge all diskriminering og å sikre likestilling mellom kjønn.

Risikovurderinger og analyser skal gjennomgås annet hvert år. Lønnsstatistikk i forhold til likestilling mellom kjønn skal utarbeides og publiseres årlig.

Våre retningslinjer for likestilling og diskrimineringsarbeidet

Enter Kompetanse AS skal arbeide aktivt for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Vi skal videre hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Vårt likestillings- og diskrimineringsarbeid omfatter også områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.